هوروش نوابی

صد سبد یاد خدا آورده‌ای، اینجابمان
چهره‌ای زود آشنا آورده‌ای، اینجا بمان
در میان مهربانانی غریب ودیرجوش
مهربان! ما را به جا آورده‌ای، اینجا بمان
دست‌هایت بوی شرینی و گرمیمی‌دهند
خرمنی مشکل‌گشا آورده‌ای، اینجا بمان
هیچ آثاری نماند از مهربانی،مردمی
کوله‌باری از وفا آورده‌ای، اینجا بمان
در جهانی که چنین انسانیت انکارشد
دین بی‌رنگ و ریا آورده‌ای، اینجا بمان
در دیار بی خدایان مردمی را، مهررا
با نوای «ربّنا» آورده‌ای، اینجا بمان
درد دارد، درد دارد، درد دارد درد،جان
دردهامان را دوا آورده‌ای، اینجا بمان
تب گرفته در تمام هستیمحزونمان
دارویی بهر شفا آورده‌ای، اینجا بمان
خود برای مردم گم‌گشته در اینکوره‌راه
صد کتاب رهنما آورده‌ای، اینجا بمان
گوش‌ها آزرده شد از وعده و حرفو شعار
گفته‌ها پر محتوا آورده‌ای، اینجا بمان
من تو را در خواب دیدم، منتظربودم تو را
خواب‌هایی جان‌فرا آورده‌ای، اینجا بمان

/ 0 نظر / 7 بازدید