احمد عزیزی

زمین، وسعت امتداد شماست
تمام خیابان به یاد شماست
سراپای مژگان که شد سُرمه رنگ
یقیناً به خطِِّ مداد شماست
در این خاک، از آب و آتش بگیر
بر این سرزمین، ابر و باد شماست
چه آیینه سازیم از روی یار؟!
که بازار حیرت، کساد شماست
همین دیر کردن، همین انتظار
برای شما و به یاد شماست
شما بهترین نقطة عالَمید
کدامین عدد در عِداد شماست؟
تو ای قالبِ اصل انسان بیا
که چشم انتظار مُعاد شماست

/ 0 نظر / 6 بازدید