مرجان پورسلیم

سفر به آفتاب
خانه به دوش زمینم
و سفر به آفتاب
راه جاوید اولین و آخرین انسان است
فرشته‌ها آمده‌اند
     و پایان تکامل
     یعنی رسیدن به نَفَس‌های خدا
از فردا ـ بلندای دستانشان ـ
شاخه‌های درختان است
و من میوة نوپای آفرینش
که برای وداع با زمین
از شاخه‌ها بالا می‌روم
و رسیدن به نَفَس‌های خدا
مرا به بار می‌نشاند
آفتاب پیکرم را در خود می‌فشارد
و اوّلین و آخرین انسان
به نَفَس‌های خدا می‌اندیشد
که به جهان
تکامل می‌دهد.

/ 0 نظر / 11 بازدید