قادر طهماسبی (فرید)

خورشید قیام
فجر سر بر زد و تشویش ظلام آخر شد
صبح خندید و سیه‌کاری شام آخر شد
شورش اشک غم و وسوسة دلتنگی
با شکرخندِ مِیْ و گردش جام آخر شد
شب قدری که در آن روح خدا کرد نزول
کار صد حادثه با سلم و سلام آخر شد
فصل آشفته دلی، موسم خونین جگری
همه در سایة تدبیر امام آخر شد
آفت سستی و تشویش غم و کار نفاق
شکر لله که به توحید کلام آخر شد
عَلَم جلوه برافراشت چو قانون خدا
جور آن ظلمت بی‌نظم و نظام آخر شد
بود نقصانی اگر کوکبة ایمان را
با شب افروزی این ماه تمام آخر شد
سایة وسوسة ظلمت ترفند فساد
با شکوفایی خورشید قیام آخر شد

/ 0 نظر / 11 بازدید