علی اصغر یونسیان

ای بهین خسرو با شوکت و فر؛ یا مهدی(ع)
وی منور ز رخت شمس و قمر؛یا مهدی(ع)
اصل خیری تو ولی تا که نهان از خلقی
برنیاید به جز از شر ز بشر؛یا مهدی(ع)
لحظاتی که دل از یاد تو غافل بوده
رفته این عمر گرانمایه هدر؛ یامهدی(ع)
این دل تیره و بی‌ارزش و ناقابل را
منقلب کن تو به اکسیر نظر؛ یامهدی(ع)
آنکه سودا نکند با تو به بازار عمل
نبرد در دو جهان غیر ضرر؛ یامهدی(ع)
اندر این موج خطرناک بلاها، از ما
که به غیر از تو کند دفع خطر؟ یامهدی(ع)
رحم کن ـ ای پسر فاطمه(س) ـ بر ایتامت
کیست ایتام تو را جز تو پدر؟یا مهدی(ع)
حق چنین خواسته تا روز قیامت باشد:
حب تو جنت و بغض تو سقر؛ یامهدی(ع)
کوشش «ملتجی»ات در همه حالی این است
نرود جز ره تو راه دگر؛ یامهدی(ع)

/ 0 نظر / 14 بازدید