رضا جعفری

دلم دوباره خبر میدهد ظهور تو را

بدون فاصله حس می کنم حضور تو را

 به من مگو که نرفته چگونه برگردد

مسیر جاده خبر میدهد عبور تو را

کدام آینه در این زمانه ناقص نیست؟

که خوب جلوه دهد انعکاس نور تو را

شبی به سینه ی طوفانی ام به صید بیا

مگر که لمس کنم رشته های تور تو را

****

من از زیارت ناحیه خوب دانستم

شکسته است کسی شیشه ی غرور تو را

/ 0 نظر / 32 بازدید