سپیده کاشانی

دیوار شب شکافت
به نام خدا
دیوار شب شکافت
اسطورة تمام قرون
سنگ صبور ما، یگانة ما
عشق بزرگ ملت ما
تبعیدی چراغ به دست آمد
دستی درفش «نصر من الله»
دست دگر چراغ حقیقت
توفنده همچو باد، شتابنده همچو برق
     آرام همچو کوه...
در خونش انقلاب حسینی
در دست او پیام نبی
در حرف او ندای خدا
در گام او طریقت حق جاری‌ست.

تبعیدی چراغ به دست ما
در اوج خون و حادثه آمد
تا با سلاح نور، سینة ظلمت را بشکافد

ای شب‌شکن
ای رادمرد راه خدا
ای آن که در صدای رسایت
فریاد خلق‌های ستمدیدة جهان، جاری‌ست
ای خار چشم دشمن ما
این انقلاب حق و حقیقت
پاداش استقامت و صبر جمیل توست
این رستخیز بر تو مبارک
این افتخار، زیبندة تو باد

/ 0 نظر / 7 بازدید